•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ā á ǎ à ē é ě è ī í ǐ ì ō ó ǒ ò ū ú ǔ ù ü ǖ ǘ ǚ ǜ
Ā Á Ǎ À Ē É Ě È Ī Í Ǐ Ì Ō Ó Ǒ Ò Ū Ú Ǔ Ù Ü Ǖ Ǘ Ǚ Ǜ

ê ê̄ ế ê̌ ề m̄ ḿ m̌ m̀ n̄ ń ň ǹ
Ê Ê̄ Ế Ê̌ Ề M̄ Ḿ M̌ M̀ N̄ Ń Ň Ǹ