•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

CIX 마이너 갤러리

[[분류:마이너 갤러리]]
||<table align=right><-2> '''{{{+3 CIX 마이너 갤러리 }}}'''[br]c9boyz ||
|| 개설일 || 2019-02-27 ||
|| 매니저 || CIX[* 부재중] ||
|| 부매니저 || ㅇㅇ 등 2명 ||
|| 첫글 || [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=c9boyz&no=2|C9BOYZ. 멤버수가 어떻게 될까?]] ||
||<-2> [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists?id=c9boyz|주소]] ||

>Luceat Lux Tua

== 개요 ==
[[디시인사이드]]의 [[마이너 갤러리]]. [[inter:나무위키:CIX]]를 다룬다.

== 말머리 ==
* 🌱
* 💦🌱
* 일반
* 🍡떡공장