•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NMB48 마이너 갤러리

[[분류:마이너 갤러리]]
||<table align=right><-2> '''{{{+3 NMB48 마이너 갤러리 }}}'''[br]nmb48 ||
|| 개설일 || 2017-05-31 ||
|| 매니저 || 太田夢莉 ||
|| 부매니저 || 쿠로다후와 등 4명 ||
|| 첫글 || [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=nmb48&no=3|나기사) 시부야 나기사의 속보 표수]] ||
||<-2> [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists?id=nmb48|주소]] ||

>NMB48

== 개요 ==
[[디시인사이드]]의 [[마이너 갤러리]]. NMB 48을 다룬다.

== 말머리 ==
* 🐻🐻🐻
* 🦊🦊🦊
* 📦📦📦
* 🀄️🀄🀄
* 8️⃣
* 7️⃣
* 🍎🍎🍎
* 🍡🍡🍡
* 🐷🐷🐷