•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
||<table align=right><-2> '''{{{+3 SEVENTEEN }}}''' ||
|| 구독자 || 772만명 ^^{{{-1 (2022-05-24)}}}^^[* 한국 36위] ||
|| 가입일 || 2012. 11. 16. ||
|| 조회수 || 2,777,378,025회 ^^{{{-1 (2022-05-24)}}}^^ ||
|| 동영상 || 1101개 ||
|| 링크 || [[https://www.youtube.com/user/pledis17/featured|📹]] ||

== 개요 ==
[[inter:나무위키:세븐틴(아이돌)]]의 [[유튜브]] 채널.

== 설명 ==
>세븐틴 공식 유튜브

== 특별한 영상 ==
|| 특별함 || 영상 ||
|| 조회수가 가장 높은 영상 || [[https://www.youtube.com/watch?v=zEkg4GBQumc|[M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 울고 싶지 않아 (Don't Wanna Cry)]] ||
||  최초로 업로드 된 영상 || [[https://www.youtube.com/watch?v=u5DHkfIrZ7k|[Teaser] ''Seventeen TV'' - ver1]] ||